Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Hvem kan få tilskud?

Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune, kan modtage tilskud.

For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven
 • Have en bestyrelse
 • Være demokratisk opbygget
 • Bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Nordfyns Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Følgende skal fremgå af vedtægterne:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemsskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Foreningen skal årligt indsende erklæring om, at der indhentes børneattester, for at være tilskudsberettiget.

 

Kursustilskud

Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Der ydes tilskud til foreninger til udgifter ved bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktørers deltagelse i kurser indenfor folkeoplysende virksomhed. Det kan for eksempel være trænerkurser.

Foreningerne kan som udgangspunkt få dækket 75 % af de dokumenterede kursusudgifter. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt indenfor den afsatte beløbsramme. Beløbsrammen variererer fra år til år.

Kurserne skal have til hensigt at uddanne og dygtiggøre bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktører, der beskæftiger sig med foreningsvirksomhed og aktiviteter indenfor Folkeoplysningslovens område for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Kurset skal være til gavn for foreningen.

Nordfyns Kommune har vedtaget en række begrænsninger i forhold til kursustilskuddet:

 • Der ydes normalt ikke tilskud til kurser i udlandet.
 • Der ydes ikke tilskud til transportomkostninger i forbindelse med kurset.
 • Tilskud gives ikke til personer, der har foreningsvirksomhed/-aktiviteter som hovedbeskæftigelse.
 • Der gives ikke tilskud til deltagelse i årsmøder, landsmøder og lignende.
 • Der gives kun tilskud til kursusandelen, der overstiger 250 kr.
 • Kurser, der koster mere end 6.000 kr. pr. deltager behandles særskilt i Folkeoplysningsudvalget og det er op til udvalget at vurdere, om der gives tilskud til kurset.

Foreningen skal i første omgang selv betale for kurset. Ansøgninger om kursustilskud kan ske én gang om året for udgifter, der er afholdt i det foregående kalenderår. For at søge om kursustilskud anvendes Nordfyns Kommunes Fritidsportal. Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives:

 • Foreningens navn og CVR-nummer.
 • Kursets art, altså kursets navn og evt. beskrivelse. Eksempelvis 'DGI Totalhåndbold - trænerkursus'.
 • Kursusudgift pr. deltager
 • Den samlede kursusudgift
 • Dato for kursets afholdelse
 • Kursusdeltagernes navn

Ansøgningen skal underskrives af foreningen. Der skal udfyldes en ansøgning for hvert kursus, der ansøges om tilskud til. Ansøgningsblankettem vedlagt dokumentation for udgiftens afholdelse indsendes til Kultur- og Fritidsafdelinen senest den 1. februar. Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

 

Medlemstilskud

Formålet med medlemsaktivitetstilskuddet er at yde tilskud til de foreninger, som arrangerer aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der gives tilskud til foreningens aktive medlemmer - og primært til medlemmer under 25 år. Tilskuddet beregnes ud fra en fast ramme og derfor kan tilskudsbeløbet variere fra år til år. Medlemskontingentet for medlemmer under 25 år skal være højere end medlemstilskuddet pr. medlem. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har meldt sig ind i foreningen og har betalt for kontingent for tre måneder jf. CFR-definitionen. En forening kan have medlemmer i flere forskellige aktivitetsgrene /for eksempel både fodbold, håndbold og badminton). Der gives i så fald tilskud til medlemmets deltagelse i både fordbold, håndbold og badminton. Det er her en forudsætning, at medlemmet har betalt kontingent til hver aktivitet.

Foreningen opgør og anfører medlemstallet pr. 31. december året før  ansøgning. Der ansøges altså i februar 2020 for medlemstilskud for kalenderåret 2019. Det er antallet af medlemmer pr. 31. december 2019, der skal anføes ansøgningen. Ansøgning sker via Fritidsportalen. Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives:

 • Foreningens navn og CVR-nummer
 • Antal aktive medlemmer i alderen 0-25 år pr. aktivitet
 • Antal aktive medlemmer i alderen 25-59 år pr. aktivitet
 • Antal aktive medlemmer over 60 år pr. aktivitet.

Ansøgningen skal underskrives af foreningen. Ansøgningsblanketten indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar. Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

 

Fifty-fifty-puljen

Formålet med fifty-fifty-puljen er at bidrage med op til halvdelen af nettoudgifterne til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg. Ved nettoudgift forstås foreningens faktiske udgifter fratrukket tilskud fra andre bidragsydere - for eksempel fonde eller private. Der kan dog ikke gives tilskud fra fifty-fifty-puljen, hvis foreningen allerede har modtaget et kommunalt tilskud til projektet. Fifty-fifty-puljen er tiltænkt mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Anlægspuljen kan søges i forbindelse med større anlægsprojekter, mens der kan fås tilskud til mindre vedligeholdelsesopgaver via lokaletilskuddet.

En mellemstor udgift fastsættes til minimum 200 kr. pr. medlem pr. 31. december året før. Eksempler:

 • For en forening, som har 20 medlemmer, beregnes en mellemstor udgift til 4.000 kr. (20 medlemmer x 200 kr.)
 • For en forening, der har 250 medlemmer, beregnes en mellemstor udgift til 50.000 kr. (250 medlemmer x 200 kr.)

Hvis udgiften er over 50.000 kr. kan der søges tilskud uanset medlemstal.

Det gælder for energibesparende vedligeholdelsesopgaver, at Nordfyns Kommune dækker op til 75% af anlægssummen. Dette kan for eksempel være en ny varmepumpe eller vandbesparende brusere. Betingelsen for at modtage det øgede tilskud er, at investeringen bestaler sig selv hjem i energibesparelser på maksimalt 8 år. Dette beregnes ved at dividere investeringen med den årlige besparelse. 

 Eksempel:

 • En investering på 100.000 kr. (i for eksempel vandbesparende brusere) med en årlig besparelse på 20.000 kr. (i vand) giver en tilbagebetalingstid på 5 år

Nordfyns Kommunes energikonsulenter vurderer om investeringen giver besparelser indenfor 8 år.

Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af fifty-fifty-puljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 159 kr. pr. time (2021 priser). Tilskuddet fordeles indenfor den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. Der kan ikke ansøges om tilskud til baneanlæg (for eksempel gokartbane), rekvisitter (for eksempel fodboldmål) eller til vedligehold af udendørs anlæg (for eksempel en badebro).

Der skal indsendes ansøgning senest den 1. november og ansøgningen skal vedrøre projekter, der er gennemført indenfor det seneste år. Der kan kun ansøges én gang årligt. Der kan ansøges på forhånd, men forhåndsansøgninger skal gennemføres i det følgende kalenderår og der skal være modtaget dokumentation for udgifter i december måned det efterfølgende år. Ansøgningsblanketten findes på Fritidsportalen. Ved ansøgning skal følgende oplysninger angives:

 • Foreningens navn og CVR-nummer
 • Kort beskrivelse af projektet
 • Udgifter til håndværkere og entreprenører - evt. som overslag.
 • Udgifter til materialer - evt. som overslag
 • Værdi af egen arbejdskraft angivet som beløb og timer.
 • Andre udgifter i forbindelse med projektet.
 • Andre tilskud modtaget tilsprojektet fra for eksempel fonde.
 • Samlede udgifter i forbindelse med projektet.
 • Beløbet, der søges om.
 • Såfremt projektet indebærer indkøb af materialer eller ydelser over 50.000 kr. inkl. moms, skal ansøger indhente 3 sammenlignelige tilbud og lægge dem ved ansøgningen.

Der er mulighed for at vedlægge uddybende beskrivelser og tegninger til ansøgningen. Ansøgningen skal underskrives af foreningen.

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles på Folkeoplysingsudvalgets møde i december måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af dokumentation for afholdte nettoudgifter.

 

Tilskud til lokaler og lejrpladser

Nordfyns Kommune har mulighed for at yde tilskud til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet med det frivllige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Folkeoplysningen skal bidrage til at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysende foreninger skal bygge på demokratiske principper og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Der ydes tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter. En folkeoplysende forening er en forening, der der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (for eksempel idrætsforeninger og spejdere).

Som forening kan I søge omtilskud til jeres driftsudgifter til egne eller lejede lokaler og til jeres lejeudgifter til haller mv.  Der gives også tilskud til eludgifter på udendørs baneanlæg - for eksempel udendørs fodboldbaner.

Herunder skitseres eksempler på tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede udgifter i forbindelse med lokaletilskud:

Tilskudsberettigede udgifter Ikke tilskudsberettigede udgifter
Lejebeløb til haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner, lejrpladser.

Entréudgifter til fx. billetter til svømmehal, bowlinghal mv., overnatningsudgifter til campingpladser, vandrehjem mv.

Leje af rekvisitter. Leje af udendørs arealer. Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer. Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer

Renter af prioritetsgæld. Renter og administrationsbidrag på lån, der er anvendt til lokalemæssige formål.

Afdrag på gæld.

Rente af almindelige kautionslån og kassekreditter.

Ejendomsskat  
Abonnement på lovpligtig tyverialarm (kun gældende for skytteforeninger), falckabonnement der vedrører ejendommen. Vand, kloak, renovation, renter af kloakbidrag. Medielicens. Internet. Fællesantenne. Telefonabonnement og telefonsamtaler. Installering af tyverialarm. Tilslutningsafgifter til fx. el, vand, kloak, fjernvarme mv. Afdrag på kloakbidrag.
Ejendomsforsikring Øvrige forsikringer

Der kan medtages udgifter til almindelig ordinær vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser. Almindelig vedligeholdelse vedrører det fysiske lokale, men ikke dets inventar, og er for eksempel maling af loft og vægge, samt lakering af gulv. Til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg ansøges fifty-fifty-puljen.

Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation.

Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne. Vedligeholdelse af udendørsanslæg. Snerydning, klipning af hegn mv.
Driftsudgifter til el, vand, varme og renovation. Udgifter til opvarmning og belysning; olie, petroleum, gas, el og brænde, målerleje mv.  

Udgifter til rengøring, beregnet således:
Baderum: antal m2 x 167 kr. (2021-priser)
Opholdsrum: antal m2 x 86 kr. (2021-priser)

 

Der gælder særlige forhold for golf- og svømmeklubber, da faciliteterne også bruges til kommercielle aktiviteter. Der er derfor fastsat takster for følgende foreninger:

 • For golfklubber gælder det, at den tilskudsberettigede lokaleudgift udgør 405 kr. pr. medlem (2021-priser).
 • For svømmeklubber gælder det, at den tilskudsberettigede lokaleudgift til leje af Bogense Svømmehal udgør 1.261 kr. pr. time (2021-priser).
 • For svømmeklubber gælder det, at den tilskudsberettigede lokaleudgift til leje af Gudskov Svømmehal udgør 974 kr. pr. time (2021-priser).

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens medlemstal og sammensætningen af medlemmerne. Tilskuddet fordeles indenfor det beløb, der er afsat af Kommunalbestyrelsen.

Tilskuddet til driftsudgifterne afhænger af foreninens medlemssammensætning:

 • Der ydes 95% i lokaletilskud for andelen af børn og unge under 25 år.
 • Der ydes ca. 45% i lokaletilskud for andelen af melemmer i aldersgruppen 25-59 år. Tilskudsprocenten for personer i aldersgruppen 25-59 år kan variere fra år til år, afhængigt af de afsatte budgetmidler.
 • Der ydes minimum 60% i lokaletilskud for andelen af aldersgruppen over 60 år

For ansøgninger, hvor lokaleudgiften er højere end 2.294 kr. (2021-priser) pr. aktivt medlem for foreninger, som benytter haller, og højere end 1.721 kr. (2021-priser) pr. aktivt medlem for foreninger, som benytter andre lokaler, foretages der konkret sagsbehandling med henblik på vurdering af om udgiften står i rimelig forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Nye lejemål og nye lokaler skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan undlade at imødekomme at yde lokaletilskud til nye lokaler og nye lejemål. Der gives generelt ikke lokaletilskud til nye haller/ridehaller, men ansøgning herom forelægges i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen.

 

Gebyr:

Foreninger, der anvender kommunale lokaler skal betale gebyr for at bruge lokalerne. Det sker for at sidestille foreninger, der anvender kommunale og ikke-kommunale lokaler. Gebyret fratrækkes foreningens endelige lokaletilskud ved udbetaling. Der gælder forskellige regler for gebyrbetalingen alt efter hvilket lokale, der er tale om:

 • Kommunale lokaler uden selvstændig drift: Gebyr svarende til en årlig takst på 160 kr. pr. m2 fratrukket lokaletilskud efter gældende regler.
 • Kommunale klubhuse med selvstændig  drift: Gebyr svarende til de faktiske driftsudgifter inkl. rengøring fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. I tilfælde af glasskader på kommunale bygninger, kan foreningens udgift højst udgøre 5.000 kr.
 • Gebyr pr. time (2021-priser) for gymnastiksale:
  • Over 800 m2: 293 kr.
  • fra 300  m2 til 800 m2: 151 kr.
  • under 300 m2: 90 kr.
 • Ved overnatning på skoler opkræves 59 kr. (2021-priser) pr. deltager.

Der opkræves et nettogebyr for fodboldbaner på 1.000 kr. pr. bane pr. år.

 

Haltimepriser:

Foreninger skal betale en timepris for leje af haller. Der ydes tilskud til halleje til folkeoplysende aktiviteter (idrætsformål), hvor hallejen følger kommunens takstkatalog. Tager foreningen entré (ikke medlemskontingent) for at udefrakommende kan deltage, kan der ikke søges lokaletilskud (eksempelvis en håndboldkamp, gymnastikopvisning og lignende).

Der ydes som udgangspunkt udelukkende lokaletilskud til timer, der lever op til ovenstående krav i følgende haller:

 • Bogensehallerne
 • Hårslevhallen
 • Langesøhallerne
 • Otterup Idrætscenter
 • Veflingehallen.

Såfremt foreningen ønsker at benytte andre haller, skal Folkeoplysningsudvalget godkende brugen før der kan ydes lokaletilskud udover Folkeoplysningslovens minimumskrav till aktiviteten.

Ansøgning sker ved, at foreninger udfylder Nordfyns Kommunes ansøgningsskemaer, som tilgås via Fritidsportalen.

Når der søges om tilskud, skal foreningen have følgende oplysninger klar:

 • Faktiske udgifter til leje af haller, lokaler og lejrpladser
 • Drifts- og vedligeholdelsesudgifter (se ovenstående tabel)
 • Rengøring (se ovenstående tabel)
 • Lejeindtægter
 • Foreningens timetal i kommunale lokaler

Udgifter og indtægter skal dokumenteres. Det betyder, at foreningen skal indsende dokumentation for både indtægter og udgifter. Det kan være lejekontrakter og fakturaer. Der søges om lokaletilskud på baggrund af det overstående kalenderår og lokaletilskuddet udbetales dermed bagudrettet. Det er muligt for foreninen at få udbetalt aconto-tilskud svarende til 50 % af det seneste års lokaletilskud.

Ansøgningsskemaet, vedlagt dokumentation for afholdte udgifter, indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar.

Alle ansøgninger skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i april måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

 

Regnskabsaflæggelse

Afsluttet og revisionspåtegnet årsregnskab skal indsendes til Kultur- og Fritid efter regnskabsårets afslutning.

For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. november - 30. april, er indsendelsesfristen 15. maj. For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. maj - 31. oktober, er indsendelsesfristen 15. november. Årsregnskabet skal udformes på en sådan måde, at de udgifter, der er søgt tilskud til, fremgår særskilt af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. Årsregnskabet skal være underskrevet af den samlede bestyrelse, være revisionspåtegnet og godkendt af generalforsamlingen. De reviderede årsregnskab forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret af den af foreningen valgte revisor i overensstemmelse med reglerne. Det skal fremgå af påtegningen, hvorvidt der er forbehold. Eventuelle forbehold skal påføres påtegningen.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse fore at modtage tilskud, at regnskabet indsendes.

Regnskabet vil blive offentliggjort via Nordfyns Kommunes hjemmeside jf. Folkeoplysningslovens § 29, stk. 3.